Aktuelt

Vi tilbyr tjeneste med IR-kamera for å avdekke eventuelle gasslekkasjer

Lindum Clairs har lang erfaring i bruk av IR-kamera for å avdekke eventuelle gasslekkasjer, og vi er jevnlig på kundeoppdrag for å hjelpe andre med dette.

Lindum Clairs har lang erfaring i bruk av IR-kamera for å avdekke eventuelle gasslekkasjer, og vi er jevnlig på kundeoppdrag for å hjelpe andre med dette. Kameraet vi bruker er et ThermaCAM GasFIndIR og oppfatter stråling i området 3,3 til 3,4 µm i det elektromagnetiske spekteret. Mange av gassene som karakteriseres som VOC-gasser (flyktige organiske forbindelser) befinner seg innenfor dette området.

Vi er en av få leverandører i Norge som leverer denne tjenesten, og har jevnlige oppdrag på nedlagte deponier eller lignende, gjerne i forbindelse med at det finnes krav om overvåking av gasslekkasjer i utslippstillatelsene for deponiene. Lindum driver selv flere deponier, og bruker kameraet for å ha full kontroll på gassen fra disse. Gamle deponier inneholder nemlig en viss andel organisk materiale som over år råtner og avgir metangass. Metan er en luktfri, miljøskadelig gass som dannes som følge av at organisk materiale bryes ned under forhold hvor det ikke er tilgang på luft. Selv om deponiet har etablert deponigassanlegg og har god topptetting kan lekkasjer likevel oppstå på grunn av setninger og oppsprekkinger. Deponigassen går også gjerne inn i ledningsnett i gamle deponier, det er derfor viktig å gjøre undersøkelse av området både på deponioverflaten og rundt kummer og koblingspunkter for gass og sigevann ved mistanke om lekkasjer.

Bruk av IR-kamera
Ute på oppdrag for å detektere om et nedlagt deponi avgir gasslekkasjer

Lindum Clairs er jevnlig på slike oppdrag med gasskamera, og bare i mai har vi vært på flere kontroller. Det foregår ved at kunde gir en brief/omvisning på området slik at vi er orientert om bakgrunn, området eller deponiets oppbygging, historikk med gasslekkasjer og rutiner for kontroll. Etterpå går vi i gang med å systematisk filme hele området med kameraet for å se etter lekkasjer.

Kameraet kan se en rekke gasser (se oversikt lenger ned), men det kan ikke skille de ulike gassene fra hverandre. Dette finnes det eget utstyr for, og bruk av slike instrumenter er et aktuelt steg to i en slik prosess. Kameraet gir ingen eksakt svar på mengde eller konsentrasjon, men av erfaring vet vi at vi kan detektere metan ned mot 5% volum, og filmingen danner et godt grunnlag for å mene om utslippene er store eller små.

I etterkant får kunden en rapport som oppsummerer funn, og konkluderer om og evt. hvor gasslekkasjene finnes.

Oversikt gasser som vårt IR-kamera kan detektere:

 • Benzen butan
 • Etan
 • Etylbenzen
 • Etylen
 • Heptan
 • Hexan
 • Isopren
 • Metyr‑eltyl‑keton
 • Metan
 • Metanol
 • Metyl‑isobetyl‑keton
 • Oktan
 • Pentan
 • Propan
 • Propylen
 • Toluen
 • Xylen