Tiltak og planer

Driftsplan og tiltaksplanLukthåndteringsplanKommunikasjonsplan

Driftsplan og tiltaksplan

I internkontrollforskriften står det: ”virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene”.

Den nye veilederen fra Miljødirektoratet sier at tiltakene skal systematiseres i en driftsplan for luktutslipp. (Miljødirektoratet anbefaler at det settes krav til en slik plan)

En driftsplan skal da reflektere hvordan bedriften har tenkt å jobbe for å minimere de potensielle luktutslippene luktrisikovurderingen avdekket, det vil si gi en oversikt over daglige tiltak ved normal drift. Dessuten planer for lengre sikt, planer for forbedring. I tillegg skal også utarbeides en beredskapsplan for akutt forurensning, kalt en lukthåndteringsplan, samt en kommunikasjonsplan.


Viktige elementer i driftsplanen for ordinær drift i forhold til lukt er bl.a.:
•    målsetting i forhold til lukt (for eksempel at det maksimalt skal være lukt hos nærmeste nabo inntil totalt sju hendelsestimer per måned)
•    forventet produksjon, råvareomsetning o.l.
•    forventet luktrisiko ved planlagt drift
•    tiltak i forhold til lukt ved normal, planlagt drift
•    kontrollpunkter i forhold til lukt og definisjon av avvik

Lukthåndteringsplan

Som en del av bedriftens beredskap sier Miljødirektoratet at det utarbeides en lukthåndteringsplan. (Miljødirektoratet anbefaler at det settes krav til en slik plan)
En lukthåndteringsplan er en beredskapsplan som skal bidra til å minimere luktutslippene når driften kommer ut av kontroll, og bidra til at normal drift raskest mulig kan gjenopprettes.

Viktige elementer i en lukthåndteringsplan er å identifisere hva som kan gå galt, skissere hvilke tiltak som skal iverksettes ved avvik fra ordinær drift og gi en plan for når det skal øves. For å definere hva som kan gå galt må det tas utgangspunkt i risikovurderingen. En lukthåndteringsplan må også inneholde en plan for intern kommunikasjon i slike situasjoner.

Denne planen skal bidra til å minimere skadevirkningene når driften kommer ut av kontroll, slik at kontroll raskest mulig kan gjenopprettes. Viktige elementer i en lukthåndteringsplan er å identifisere hva som kan gå galt og hvilke tiltak som skal iverksettes ved avvik fra ordinær drift. Lukthåndteringsplanen må også angi når og hvor ofte det skal utføres øvelser.

Tilbake til toppen av siden

 

Kommunikasjonsplan

Naboenes oppfattelse av lukt er svært viktig. God informasjon fra bedriften ved luktimmisjon i nabolaget er med på å bygge tillit til naboer ved at de ser at bedriften vet hva den gjør og at den tar ansvar. Like viktig er det at folk i nabolaget bør få anledning til å melde i fra om merkbare luktepisoder fra bedriften på en enkel måte.

Bedriften bør gi grunn for lukthendelsen og eventuelle tiltak som planlegges iverksatt.

Generelt vil en kommunikasjonsplan bestå av flere elementer. Dens overordnede mål er å skape samsvar mellom det virksomheten sier den gjør og det som faktisk gjøres i forhold til lukt.


Videre skal kommunikasjonsplanen ivareta nærområdets og tilsynsmyndighetens behov for informasjon ved en eventuell lukthendelse. En kommunikasjonsplan er først og fremst et hjelpemiddel for virksomheten selv.

Virksomheten bør opprette et system for klageregistrering. Et system for klageregistrering kan enten gjøres tilgjengelig på bedriftens nettside, per sms, telefon eller brev.


Virksomheten bør også opprette et tilbakemeldingssystem. Tilbakemelding til naboer (dvs. beskrivelsen av hvorfor det luktet og eventuelle tiltak som ble igangsatt) fra bedriften etter luktepisoden kan skje på bedriftens nettside, per sms, brev eller i lokalavisen.

En kommunikasjonsplan bør bestå av et system beregnet på kommunikasjon innad i bedriften og en ekstern kommunikasjonsdel overfor naboer og lokalmiljø. Kommunikasjonsplanen skal også ha en beredskapsmessig del, som sier noe om hva som skal gjøres kommunikasjonsmessig ved akuttutslipp eller andre lukthendelser.

Tilbake til toppen av siden