Nå skal et nytt forskningsprosjekt forvandle avfall til verdifulle bærekraftige produkter som kan bidra til å rense jord, luft og vann, samt redusere giftavrenning, utslipp og miljørisiko. I dette FOU-programmet vil CLAIRS bidra med sin kompetanse

Forsknings- og utviklingsprosjektet VOW står for Valorization of Organic Wastes into Sustainable Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air. Med bevilgning fra Norges forskningsråds BIA-X-Bærekraft program skal man utvikle gode løsninger som gjør avfall om til bærekraftige produkter.
Forskningsrådet satser stort på bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Derfor fordeler de 50 millioner kroner på fem næringsrettede prosjekter som svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon». VOW er et av disse prosjektene.
Hovedformålet med forsknings- og utviklingsprosjektet VOW er å benytte avfall til å skape bærekraftige produkter for behandling av jord, luft og avløpsvann. I den samme prosessen ønsker man å destruere giftstoffer, fjerne mikroplast og utnytte frigjort energi.
Gjennom forbrenning uten oksygen, også kjent som pyrolyse, kan man omdanne det organiske avfallet til biokull. Biokull kan modifiseres slik at det får optimale bindingsegenskaper som kan absorbere forurensning i vann, jord og luft. Biokullet vil bli testet ut i disse sammenhengene.
Pyrolyse genererer ikke bare biokull. Under produksjonen bidrar det til å destruere plast og miljøgifter, og immobiliserer metaller. Tidligere forskning har vist at biokull forbedrer jordkvaliteten. Biokullet fungerer som en svamp som samler vann og næringsstoffer i tillegg til forurensning. Det unike er at vann og næring frigjøres til planter, mens miljøgiftene bindes så sterkt at de forblir i kullet.
En viktig tilleggseffekt av biokull er karbonlagring. Pyrolyseprosessen omdanner karbonet i det organiske avfallet til stabile kullforbindelser. Dette forhindrer frigjøring av CO2. Biokull er dermed et sterkt bidrag i kampen for bekjempelse av klimaendringer.
Prosjektet ledes av NGI (Norges Geotekniske Institutt) I dette prosjektet vil det bli testet ut nye teknikker for bærekraftig avfallsbehandling, samt designe og karakterisere biokullsorbentene. SINTEF er med for å optimalisere pyrolysevilkårene for energi og biokullproduksjon.
Samarbeidskonsortiet for VOW består også av avfallshåndteringsselskapet Lindum, det kommunale renseanleggselskapet VEAS, det interkommunale avfallsselskapet VESAR og teknologivirksomheten Scanship som arbeider med avfallshåndtering i cruiseindustrien. I tillegg involveres produktbrukere i behandling av jord, her representert av Lindum, vann representert av Mivanor og CLAIRS som representant for gass og luktproblematikk.

Tilbake til forside 28.08.19