Avfallhåndtering

CLAIRS kan ta imot brukt kull, lamper og annet spesialavfall fra din luktrensingsinstallasjon.

Deponi

Vi sørger for en god og forsvarlig håndtering av avfallet i henhold til gjeldende regler og forskrifter, enten via lokale samarbeidspartnere eller ved Lindums egne anlegg.

Lindum tilbyr mottak, behandling og deponering av masser både klassifisert som inert, ordinært og farlig avfall på Sørlandet, Vestlandet og en rekke steder på Østlandet. Vi tar også imot industriavfall, oljeforurensede masser og en rekke andre fraksjoner som vi etter en nøye vurdering av type forurensning behandler med fokus på å sikre langsiktig stabilitet og forhindre videre forurensning.