Gassrensing

I forbindelse med deponigassanlegg og biogassanlegg har en noen ganger behov for å ta vekk eller redusere mengden kjemiske emner. Det kan være siloksaner (siloxaner), hydrogensulfid (H2S) eller andre komponenter som lukter.

SulfaTreat®

SulfaTreat® prosessen er en kjemisk reaksjon som fjerner hydrogensulfid fra en gasstrøm. Prosessen består av en eller to tanker med et granulat bestående av hovedsakelig jernoksider. Tanken eller tankene som gassen går igjennom, kan designes på flere måter avhengig av metankonsentrasjon, krav til rensing, trykk etc.

I prosessen går den urensede gassen gjennom granulatet. Det er viktig med riktig oppholdstid og hastighet for å oppnå målsettingen. Granulatet vil reagere med hydrogensulfid. Det brukte granulatet er stabilt og sikkert og kan leveres på deponi.


Fordelen med denne prosessen er at forbruket av reaksjonsmaterialer kun er avhengig av den mengden hydrogensulfid som passerer. Uansett om det er lite eller mye gass, liten eller stor konsentrasjon av hydrogensulfid, så vil prosessen kun ta hånd om hydrogensulfidet.

Forutsigelig trykkfall, lang levetid, enkel håndtering, sikker håndtering og enkel drifting er noen av fordelen med SulfaTreat® prosessen.
I og med at brukt SulfaTreat® er inert, så vil ikke svovelet komme tilbake i gassen. Dette er et problem for eksempel ved bruk av aktivt kull. Deponeres det aktive kullet så vil svovelet, etter en tid, returnere i gasstrømmen.

Systemet er meget fleksibelt og kan behandle alle konsentrasjoner av H2S redusert til den ønskede konsentrasjonen. Prosessen krever ingen styring. Prosessen er ideell for behandling av biogass fra landfyllinger. En kan ha en eller flere tanker som kan kjøres i serie eller i parallell, avhengig av H2S konsentrasjon og krav til rensing. Ved å kjøre prosessen i serie, vil en utnytte granulatet maksimalt. Det vil også gjøre at en kan ha rensing under skifte av SulfaTreat-granulatet. Vårt dataprogram vil beregne hvilken løsning som er best. Programmet vil også gi svar på rensegrad, trykkfall og driftsdager.

Granulatet kan oppbevares over lang tid på et normalt lagersted uten at det mister effekten. Det kan lagres ute under forutsetning av at den ikke blir direkte utsatt for vær og vind. Ingen spesiell håndtering er nødvendig. SulfaTreat ® er ikke miljøfarlig og ikke giftig.
SulfaTreat® er ideell til rensing av biogass, f.eks fra deponier. Referanseanlegg kan sees i Drammen og hos Esval Miljøpark på Nes.
CLAIRS samarbeider med MI Swaco og leverer komplette SulfaTreat® anlegg.

Siloksaner/siloxaner

Siloksaner er en gruppe kjemiske forbindelser som inneholder silisium (Si). Ved enkelte anlegg (deponier, biogassanlegg) kan dette være et problem. Ved biogassanlegg som bruker avløpsslam, synes det som om problemene er større ved termofil utråtning enn ved mesofil utråtning. Ved bruk av gassmotorer omdannes siloksaner til kvats (silisiumdioksid = sand), som sliter på motorene.

Siloksaner brukes i kosmetikkindustrien, i lim, i maling og i næringsmidler. Mengden silkoksaner som brukes i ulike produkter øker fra år til år.

Eksempler på ulike siloksaner: Tetramethylsilan,Trimethylsilanol, Hexamethyldisiloxan, Hexamethylcyclotrisiloxan, Octamethyltrisiloxan, Octamethylcyclotetrasiloxan, Decamethyltetrasiloxan, Decamethylcyclopentasiloxan

CLAIRS kan også vær behjelpelig med å finne løsninger for fjerning av siloksaner.
Ta kontakt for mer informasjon.