Løsninger for

Her vil du finne en kort veiledning for hvilke teknologier som kan passe best for ditt problemområdet, med hensyn på lukt.

Lukten vil kunne være svært ulik fra anleggstype til anleggstype.

En må ta hensyn til luktkrav, behov, plass, luktkonsentrasjoner, type kjemiske emner, temperaturer, luftmengder osv osv.

AvløpsrenseanleggPumpestasjonerNæringsmiddelindustriFôrindustriKomposteringBiogassanleggAvfallshåndteringDeponierEX-områder

Avløpsrenseanlegg

Når det gjelder renseanlegg generelt kan de fleste luktreduksjonsmetodene vi har brukes her. Det bør dog gjøres vurderinger utfra de krav som eventuelt er satt av eksterne myndigheter eller de krav anlegget setter til seg selv.

Ett-trinnsløsninger av fotooksidasjon CLAIRS FO, kullfilter CLAIRS KF, scrubber CLAIRS SC eller biofilter med befukter CLAIRS BF kan brukes. Ved store luktkonsentrasjoner bør en vurdere kombinasjonsløsninger i form av fotooksidasjon CLAIRS FO/kullfilter CLAIRS KF eller modellserien CLAIRS FOKF. Eventuelt kombinasjonen scrubber CLAIRS SC/biofilter CLAIRS BF. Scrubber CLAIRS SC kan også kombineres med kullfilter CLAIRS KF, men det kan forventes en noe kortere levetid på kullet ved denne kombinasjonen.

I de tilfellene det er ammoniakk tilstede i større mengder, anbefaler vi en løsning der vann inngår. (scrubber eller en større befukter)

Tilbake til toppen av siden

 

Pumpestasjoner

Ved de aller fleste pumpestasjoner som har luktproblemer vil det være tilstrekkelig med et kullfilter (CLAIRS KF)som trekker luft fra sumpa.  Ved større pumpestasjoner og ved steder der lukt er et betydelig problem kan fotooksidasjon (CLAIRS FO) settes i forkant av kullfilteret.

CLAIRS har utviklet kombinasjonsmodeller med fotooksidasjon og kullfilter i en og samme enhet nettopp for dette tilfelle. (CLAIRS FOKF) Disse modellene har innebygd vifte, spyling og styring.

Tilbake til toppen av siden

 

Næringsmiddelindustri

I en sekkepost som næringsmiddel er, bør vi vite mer om prosess og lukt når vi skal anbefale luktreduksjonsmetode.

Fett kan oksideres i en fotooksidasjonsenhet(CLAIRS FO), mens den øvrige lukten kanskje lettest vil fanges opp av et kullfilter(CLAIRS KF). Røykgasser vil kunne enkelt fanges opp av en scrubber(CLAIRS SC). Det samme gjelder lukt og nedbrytingsprodukter fra animalske proteiner. Ligger anlegget i nærheten av havet, kan sjøvann brukes som i scrubberen.

Aminer og ammoniakk vil kreve en luktreduksjonsløsning der vann inngår.
Ved kontinuerlig drift kan absolutt et biofilter (CLAIRS BF)være en løsning.

Tilbake til toppen av siden

 

Fôrindustri

Luktproblemene varierer utfra hvilket råstoff som brukes. En scrubber (CLAIRS SC)kan være løsningen. Den vil også kunne at ut en del støv i luften. Ut fra hvilket utslippskrav som er tilstede, kan også scrubberen kombineres med biofilter(CLAIRS BF).

For noen delstrømmer vil fotooksidasjon(CLAIRS FO)og eller kullfilter(CLAIRS KF) også kunne være en løsning.

Tilbake til toppen av siden

 

Kompostering

Fra eget anlegg på Lindum har vi gode erfaringer med kombinasjonen befukter/scrubber (CLAIRS SC)og biofilter(CLAIRS BF). I enkelte anlegg vil også fotooksidasjon(CLAIRS FO), med eller uten kullfilter(CLAIRS KF) også kunne avhjelpe luktsituasjonen.

For åpne anlegg og rankekompostering der vi ikke har kontroll på utslippet i form av tildekking og ventilasjon, finnes ingen enkel luktreduksjonsmetode.

Ut fra egen drifting av slike anlegg har vi likevel mange råd og komme med. Dette kan være råd om vendeintervaller, vendehastigheter, lagringstider eller tilsatsmaterialer. Ta gjerne kontakt. Av erfaring vet vi at enkle tiltak kan gi vesentlig reduksjon av ulemper for naboer.

Tilbake til toppen av siden

 

Biogassanlegg

På eget anlegg på Lindum bruker vi scrubber(CLAIRS SC) i kombinasjon med biofilter(CLAIRS BF). Så langt (vinter 2012/13) har vi meget gode erfaringer med et slikt anlegg.

CLAIRS har også levert biofilter(CLAIRS BF) til Oslo EGEs biogassanlegg på Nes, gjennom Cambi (ikke igangsatt pr nå).

Fra et separat forbehandlingsanlegg for matavfall (også på Lindum)brukes fotooksidasjon (CLAIRS FO)i kombinasjon med kullfilter(CLAIRS KF). Også her er erfaringene meget gode.

Tilbake til toppen av siden

 

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering kan være så mangt. Alt fra en container for oppsamling, et lite lagerrom til prosessering av avfall/søppel. Likeledes kan lukten fra slikt avfall variere stort i sammensetning og konsentrasjon. En viktig faktor er temperatur. Noen anlegg er åpne slik at temperaturen faller under null grader om vinteren. Dette setter krav til hvilken metode som kan brukes.

I utgangspunktet kan de fleste av våre metoder brukes, scrubber(CLAIRS SC), biofilter(CLAIRS BF), kullfilter(CLAIRS KF) og/eller fotooksidasjon (CLAIRS FO).

Tilbake til toppen av siden

 

Deponier

CLAIRS og Lindum har lang erfaring med deponier, og kan således hjelpe mange som har problemer med lukt fra deponier. Etter at deponiforbudet kom, ser det imidlertid ut til at dette problemet er i ferd med å avta. Likevel ser vi flere deponier som slipper ut store mengder metangass (= drivhusgass). Ofte følger det også med sulfider sammen med metangassen. Metan og sulfid blir dannet i omtrent det samme miljøet i deponiet. CLAIRS/Lindum har gjort mange undersøkelser i forbindelse med lukt fra deponier og også foreslått tiltak for reduksjon av utslipp. Vårt kamera som kan filme metangass er til uvurderlig hjelp i slike situasjoner. Se Gasskamera og Rådgiving.

Tilbake til toppen av siden

 

EX-områder

I EX-områder der det er lukt lager CLAIRS løsninger for luktreduksjon, tilpasset regelverket for denne typen installasjoner. Vi følger lovene gitt i ATEX-reglene for ulike klasser, enten utstyret skal stå i EX-områder eller utstyret skal behandle luft/gasser som er eksplosjonsfarlige eller brannfarlige. Vi leverer også vifter for EX-områder.

Tilbake til toppen av siden